Shujian Liao

ucl
Shujian Liao

Research Interests: Financial mathematics, machine learning and rough path theory